Kallelse/ dagordning årsmötet 2022-Stockholmssektionen - Svenska Fjällklubben

english

 • Svenska Fjällklubben

Kallelse/ dagordning årsmötet 2022

Kallelse Årsmöte Stockholmssektionen

Datum:          2022-02-16, 19:00 – 21:00

Plats:             Klubblokalen Johannesfredsvägen 7 Bromma.

Kallade:        Samtliga medlemmar i Svenska Fjällklubbens Stockholmssektion.

Förslag till DAGORDNING                                                                        

 1. Mötet öppnas
 2. Val av årsmötesordförande
 3. Val av årsmötessekreterare
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av rösträknare
 7. Val av justeringspersoner
 8. Mötets behöriga utlysande
 9. Verksamhetsberättelse
 10. Bokslut
 11. Revisionsberättelse
 12. Styrelsens ansvarsfrihet
 13. Val av styrelse
  • Ordförande, 2 år. inte aktuellt då Claes Ljungqvist är vald för 2021-2022.
  • Ledamot, 2 år. inte aktuellt då Gunnel Roman är vald för 2021-2022.
  • Ledamot, 2 år
  • Ledamot, 2 år
  • Ledamot, 2 år
 14. Val av suppleant(er), tre suppleanter som väljs på 1 år.
 15. Val av revisorer
  • Revisor, 1 år
  • Revisor 1 år
 16. Val av valberedning, 1 år
 17. Fastställande av årsavgift: 0kr
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas 

Välkommen,

Claes Ljungqvist

Ordförande Stockholmsektionen

 

 

 

Verksamhetsberättelse Stockholmssektionen, 2021

 

Allmänt om verksamheten

Styrelsen och revisorer

 

Valda representanter för verksamhetsåret

Ordförande, 2 år. Claes Ljungqvist (2021-2022)

Ledamot, sekreterare 2 år. Åsa Nilsson (2020-2021)

Ledamot, säkerhetsansvarig 2 år. Robert Edén (2020-2021)

Ledamot, kassör 1 år. Linda Klein (2021-2021)

Ledamot, 2 år. Gunnel Roman (2021-2022)

 

Suppleanter valda för 1 år. (2021)

Lars Gustafsson.

Sonja Pettersson.

Ann Hillgren.

 

Revisorer valda för 1 år.

Lars Hallgren och Sven-Erik Wahl

 

Valberedningen valda för 1 år.

Sven-Erik Wahl (sammankallande)

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 9 styrelsemöten, som i huvudsak har genomförts via tjänsten telefonkonferens. Trots rådande pandemi har styrelsens arbete och aktivitetsplanering fortgått. Vissa aktiviteter har genomförts och andra aktiviteter har vi varit tvungna att ställa in på grund av rådande pandemi. Sektionen har under verksamhetsåret aktivt arbetat med att uppdatera medlemmars mailadresser, vilket har underlättat dialogen med våra medlemmar. Information till våra medlemmar har publicerats via mail, Fjällklubbens webbsida och tidningen Fjället.

 

Sektionen har under verksamhetsåret deltagit i Riks två sektionsmöten samt gästats av Riks ordförande Peter Jakobsson.

 

 

Under 2021 har drygt 400 medlemmar tagit del av ett enkätutskick och 40 % av dem, ca 160 besvarade enkäten. Syftet med enkätutskicket har varit att fånga upp medlemmars synpunkter och önskemål om sektionens framtida arbete. Medlemsantalet den 31 december 2021 var 665 st, vilket är en minskning med 49 medlemmar under 2021.

(201231-714 st)

 

 

 

Styrelsen har under 2021 fattat beslut att säga upp Plusgirokontot inför 2022. Sektionens medel kommer att föras över till ett underkonto inom Riks organisation. Sektionen kommer även framöver att ansvara och nyttja de tidigare inbetalda avgifterna.

 

 

Ekonomi

Sektionen har under verksamhetsåret inte tagit emot något aktivitetsbidrag från Svenska Fjällklubben. Föreningen har under verksamhetsåret haft kostnader för Plusgirot och de genomförda föreningsaktiviteterna. 

Innestående medel på kontot 2021-12-31 var 15 336,54 kronor. 

2020-12-31 var innestående medel 19 498,29 kronor.

 

 

Genomförda vandringar och utflykter - 2021

Mars

Vintervandring Albysjön runt under ledning av Krister Jonsson.

Fyra personer deltog utöver Krister.

 

April

Vid två tillfällen hade vi möjlighet att ta del av Walkshop 3 för 3 - radikal viktminskning samt berättelser om fjäderlätta vandringar under ledning av Jörgen Johansson.

Nitton personer deltog utöver Jörgen.

 

Maj

Vandring utmed Mälaren, mellan Barkarby – Kallhäll. Under ledning av Ann Hillgren gick vi genom skog och kulturmarker. Gåseborg, Koffsan en ö med anknytning till Linné och Görvälns slott.

Tre personer deltog utöver Ann.

 

Ängsö – skärgårdens enda nationalpark. Under ledning av Kenneth Jakobsson tog vi oss ut med m/s Sjögull. Vi fick njuta av en tredagarstur med vandring i spirande grönska och blomsterprakt samt övernattning i tält.

Sju personer deltog utöver Kenneth.

 

Svenska högarna blev målet på vår traditionella tälttur i ytterskärgården. Under ledning av Kenneth Jakobsson fick vi uppleva en unik resa i en fantastisk miljö.

Elva personer deltog utöver Kenneth.

 

Juni

Helg vandring under ledning av Sonja Edelsvärd från Brottby till Wira bruk. Vi övernattade i tält och stuga vid Domaruddens friluftsgård.  

Tre personer deltog utöver Sonja.

 

Sektionens säsongsavslutning i grönskan på Henriksdalsberget. God mat, dryck och trevligt sällskap.

Tio personer deltog.

 

September

Vandringens dag den 11 september. Kärsön runt i maklig takt under ledning av Claes Ljungqvist.

Tre personer deltog utöver Claes.

 

Höstvandring på Bogesundslandet, Med båt från Ropsten till Frösvik

Vi vandrar genom lövskog, barrskog, längs med vatten och på höga höjder under ledning av Claes Ljungqvist.

Fyra personer deltog utöver Claes.

 

Oktober

Genom Runbyskogen mot Mälaren och vidare mot Runsa slott och fornborg under ledning av Ann Hillgren.

Sex personer deltog utöver Ann.

 

Genomförda föreläsningar – 2021

September

Vandring i Georgien 2019. Sektionsmedlemmar berättade om planeringen av resan, den genomförda vandringen med inhemska guider samt bildvisning.

Fjorton personer deltog utöver berättare Claes Ljungqvist och Lars Gustafsson.

 

Oktober

Lättpackning i stora ödemarker, 3 för 3 med Jörgen ”Fjäderlätt” Johansson. Vi fick ta del av ett par månadslånga ödemarksturer i Kanada och Alaska med en lätt packning.

Sjutton personer deltog utöver Jörgen.

 

November

Linda Lindgren bestämde sig för att lägga kraft och energi på att våga genomföra sina drömmar. Vi fick ta del av hennes löpning mellan Abisko - Hemavan och Gotland runt.

Tolv personer deltog utöver Linda.

 

Internationella Mountain Leaders (UIMLA) Ulf Bergman vice ordf. i Svenska Fjällledarorganisationen berättade om utbildning av internationella fjälledare.

Tolv personer deltog utöver Ulf.

 

Bergsturer i Kanadensiska Klippiga bergen under ledning av Birger Andrén. Vi fick ta del av hans vandringar med tillhörande bilder.

Sjutton personer deltog utöver Birger och hans fru.

 

December

Traditionellt Luciafirande med historiska återblickar i ord och bild. Stockholms sektionen 40 års firande del 1.

Arton personer deltog utöver talarna Claes Ljungqvist och Lars Gustafsson.

 

 

Stockholmssektionen har under året startat upp en bokcirkel, med för närvarande 7 deltagare.

Pandemin har medfört att träffarna genomförts via telefon.
Böcker man läst: Elin Anna Labba; Herrarna satte oss hit.

Ester Blenda Nordström; Kåtornas folk.

Lars Pettersson; Kautokeino, en blodig kniv.

Kommande bok: Mats Jonsson; När vi var samer.

Inställda aktiviteter 2021

Stugvistelse i Fjällnäs vecka 16 med skidutflykter.

Egensjukvård på sommarfjället.

Sommarresa till klubbstugan.

Cykeltur på Åland.

 

 

Stockholm den 2022-01-31

 

 

Claes Ljungqvist           Linda Klein                  Åsa Nilsson

Ordförande                    Ledamot, kassör           Ledamot, sekreterare

 

 

Robert Edén                                Gunnel Roman

Ledamot, säkerhetsansvarig        Ledamot

Detaljer

Startar 2022-02-16 19:00
Slutar 2022-02-16 21:00
Plats Klubbrummet
 

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english