Styrelse - Svenska Fjällklubben

english

  • Svenska Fjällklubben

Styrelse

Mats-Håkan Lundhag, Ordförande
070-325 46 67
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jan Lundhag, Kassör, Programansvarig
Catrin Heikefelt, Programansvarig
Robert Onsander, Sekreterare
Benny Öwre, Ledamot
Henrik Andersson, Ledamot
Philip Staberg, Suppleant

 


 

Stadgar för Svenska Fjällklubbens Jämtlandssektion

Ändamål

§1 Svenska fjällklubbens Jämtlandssektion har till ändamål att samla de medlemmar av Svenska Fjällklubben, vilka är bosatta framför allt i Jämtlands län till gemenskap i klubbens anda.

Medlemskap

§2 Sektionen står öppen för alla medlemmar i Svenska fjällklubben. Medlemskap erhålls genom anmälan till sektionens styrelse.

§3 Utträde ur sektionen sker dels genom skriftligt utträde ur Svenska Fjällklubben, dels automatiskt genom att avgifter till sektionen inte betalats in inom angiven tid .

§4 Årsmöte kan till hedersmedlem välja den som utfört särskilt förtjänstfullt arbete inom sektionen. Förslag till hedersmedlem skall förberedas av styrelsen.

Avgift

§5 Årsavgift till sektionen skall betalas inom av styrelsen fastställd tid i det fall sektionen vid årsmöte beslutat att sådan avgift skall upptagas.

Styrelse

§6 Övervakandet av sektionens intressen och ansvaret för dess tillgångar åligger styrelsen.
Styrelsen består av ordförande och ytterligare minst fyra ledamöter. Mandatperioden för ordförande och ledamöter är två år. Ordföranden väljs av sektionen vid årsmöten. Halva antalet styrelseledamöter väljs vart annat år och resten av ledamöterna året därpå. Styrelseledamot kan omväljas.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga funktioner inom en månad efter årsmöte. Avgår styrelseledamot under mandattiden, kan styrelsen adjungera lämplig ersättare intill nästa årsmöte.

§7 Ordförande kallar till sammanträde, när han finner det erforderligt eller när minst två av styrelseledamöterna begär det. I frågor av brådskande natur kan sammanträde genomföras per telefon, E-post eller motsvarande. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter deltar i handläggningen av ärendet. Som styrelsens beslut gäller den mening som stöds av majoriteten. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsesammanträde förs protokoll, vilket skall justeras av ordföranden. Protokoll efter telefonsammanträde förs av ordföranden och redovisas för styrelsen vid nästa sammanträde.

§8 Styrelsen leder sektionens verksamhet och förvaltar dess tillgångar. Det åligger styrelsen att verkställa årsmötets beslut. Styrelsen skall senast två veckor före årsmötet till revisor över-lämna årsredovisning bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

Revisorer

§9 För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet en revisor och en suppleant för denne för tiden till och med nästa årsmöte. Revisor skall bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelse kan avlämnas senast tre dagar före årsmöte.

Valberedning

§10 Årsmötet väljer för tiden till och med nästkommande årsmöte en valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en utses till sammankallande.

Valberedningen skall föreslå ledamöter, antingen för omval, eller, som ersättare för avgående ledamöter i styrelsen. Föreslagna ledamöter skall vara vidtalade och införstådda med styrelsens uppgifter. Varje medlem äger rätt att inkomma med förslag på styrelseledamöter till valberedningen.

Sektionens årsmöte

§11 Årsmöte hålls före februari månads utgång. Kallelse till årsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före sammankomst.

§12 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

a) Val av ordförande vid mötet

b) Val av två justeringsmän

c) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

d) Revisorns berättelse

e) Fastställande av resultat- och balansräkningarna

f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

g) Beslut om årsavgift grundad på ett budgetförslag

h) Ev val av ordförande för två år

i) Val av styrelseledamöter

j) Val av revisor och revisorssuppleant

k) Val av valberedning

l) Anmälda ärenden

m) Övriga frågor

Medlem äger rätt att till årsmöte väcka frågor av intresse för sektionen. Frågor av större vikt skall vara förberedda av styrelsen och upptagna på kallelsen för att kunna leda till beslut.

§13 Vid sektionens årsmöte har varje medlem en röst. Röstberättigad är endast medlem, som fullgjort sina förpliktelser mot sektionen. Medlem får såsom ombud genom fullmakt, företräda högst fem andra sektionsmedlemmar.
Omröstning sker öppet om inte närvarande medlem begär sluten omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av mötesordföranden.

Sektionens övriga sammankomster

§14 Styrelsen bör sträva efter att anordna minst en sammankomst eller utflykt per månad. Utflykt eller annan sammankomst skall förutom att fördjupa gemenskapen inom sektionen, utveckla den enskildes kunskaper om fjäll och fjällsport.

Ändring av stadgarna

§15 Förslag till ändring av stadgarna skall skriftligen tillställas medlemmarna i kallelse till årsmöte. För ändring av stadgarna krävs endera att årsmötet enhälligt godkänner ändringen, eller att ¾ av deltagarna på årsmötet och ett extra årsmöte godkänner ändringen. Det extra årsmötet får hållas tidigast 30 dagar efter det ordinarie.

Upplösning av sektionen

§16 Om sektionen upplöses eller upphör att vara sektion av Svenska Fjällklubben, skall sektionens tillgångar överlämnas till Svenska Fjällklubben med önskemål om insättning i Sten Branders fond för ungdomsverksamhet. Om Svenska Fjällklubben upplöses eller uppgår i någon annan organisation skall sektionens tillgångar disponeras på sådant sätt, som bäst motsvarar sektionens intressen. För giltigt beslut om upplösning av sektionen fordras att beslutet fattas av två på varandra följande sammanträden, varav ett skall vara årsmöte, samt att minst 4/5 av de röstande biträder besluten vid båda mötena. Mellan dessa sammanträden skall förflyta minst tre månader.

 

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english