Styrelse - Svenska Fjällklubben

english

 • Svenska Fjällklubben

Styrelse

Styrelse

Anders Åkerberg (kontaktperson)
070-565 3745
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gun Tignér (ersättare)
070-207 6413

 

Arbetsgrupp

Ledig position

 

Stadgar för Svenska Fjällklubbens Östgötasektion

§1 Firma

Sektionens namn är Svenska Fjällklubbens Östgötasektion.

Sektionen avser att fungera såsom en förenklad sektion inom SFK med en vald kontaktperson och dennes ersättare, samt enkel redovisning av aktiviteter och ekonomi.

§2 Varumärket Svenska Fjällklubben

Varumärket Svenska Fjällklubben ägs av Svenska Fjällklubben och lånas ut till dess sektioner. Sektionerna har att på ett professionellt sätt vårda varumärket inklusive dess värderingar och innehåll.

Skulle tvist uppkomma om tolkningar kring varumärket äger Svenska Fjällklubbens Riksstyrelse tolkningsföreträde framför sektionen.

§3 Ändamål

Sektionens ändamål är att arrangera kurser och aktiviteter för fjällklubbens medlemmar med tyngdpunkt på våra tre ledord Fjällmiljö – Fjällkunskap - Fjällupplevelser

Inriktningen ska vara att sektionen under trevliga former främjar sunda fjällaktiviteter, verkar för vidgad kännedom om fjällvärlden och respekt för dess kvaliteter och naturvärden.

§4 Styrelsens säte

Sektionen har sitt säte i Norrköping.

§5 Medlemskap

Medlem i sektionen kan den vara som är medlem i Svenska Fjällklubben. Registrerad medlem är den som registrerat sig som medlem i Östgötasektionen i Svenska Fjällklubbens medlemsregister.

§6 Styrelsen

Ordinarie sektionsstämma väljer årligen sektionens kontaktperson mot moderklubben och dennes ersättare.

Sektionens kontaktperson och dennes ersättare utser de funktioner som de anser sig behöva.

Sektionens kontaktperson och dennes ersättare svarar för planerade aktiviteter för medlemmarna och ser till att de genomförs, främst mot Fjällkunskap och Fjällupplevelser. Riksstyrelsen kan bevilja och lämna ekonomiskt förskott till verksamheten. Utfallet mot budget med verifikationer skall redovisas till Riksstyrelsen 1/7 respektive 31/12. Verksamhetens resultat balanseras mot SFK:s huvudkassa.

Sektionens kontaktperson ska senast under trettondagshelgen överlämna en årsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret till Riksstyrelsen.

Samma årsberättelse skall också föredras sektionsmedlemmarna på sektionens årsstämma.

§7 Firmatecknare

Firma tecknas av den kontaktperson, eller dennes ersättare som valts på sektionens årsstämma.

§8 Revisorer

Sektionens räkenskaper tillhör moderklubbens ekonomi och revideras i detta sammanhang.

Riksstyrelsen sammanställer en rapport kring räkenskaperna för förenklade sektioner, vilken skall lämnas senast tre dagar innan sektionsstämman. Rapporten ska tas upp på sektionsstämman och ligga till grund för stämmans beslut om ansvarsfrihet för sektionens kontaktperson och dess ersättare.

§9 Räkenskapsår

Sektionens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

§10 Valberedning

Ordinarie sektionsstämma väljer valberedning för tiden till och med nästkommande ordinarie sektionsstämma.

Valberedningens förslag skall lämnas till sektionens kontaktperson senast 14 dagar före ordinarie sektionsstämma. Varje medlem har rätt att lämna förslag på styrelsemedlemmar till valberedningen.

§11 Ordinarie sektionsstämma

Ordinarie sektionsstämma ska hållas årligen senast den 28 februari efter räkenskapsåret.

Ärenden som medlem önskar ta upp på sektionsstämman skall anmälas till sektionens kontaktperson senast fyra veckor innan stämman.

Ordinarie sektionsstämma ska hållas på plats som meddelas av sektionens kontaktperson. Vid ordinarie sektionsstämma ska följande ärenden tas upp till behandling:

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 
 2. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 3. Val av två justeringsmän som tillika är rösträknare.
 4. Av riksstyrelsen fastställda och reviderade årsredovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret redovisas.
 5. Frågan om sektionens kontaktperson och dennes ersättare skall beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen.
 6. Val av sektionens kontaktperson för två år (2 år).
 7. Val av ersättande kontaktperson för ett år (1 år).
 8. Verksamhetsplan för det kommande årets verksamhet redovisas – budget fastställs senare av riksstyrelsen.
 9. Val av valberedning för kommande år. Två personer.
 10. Anmälda ärenden.

§12 Extra sektionsstämma

Extra sektionsstämma ska hållas då stämman, sektionens kontaktperson eller Riksstyrelsen finner detta nödvändigt, alternativt då det fordras av minst en tiondel av sektionens registrerade medlemmar.

§13 Kallelse till sektionsstämma och extra sektionsstämma

Kallelse ska vara annonserad på klubbens hemsida, vara utskickad eller annonserad i fjället senast fjorton dagar före stämman.

§14 Stadgeändring

Förslag till ändring av stadgarna ska avges skriftligen till Riksstyrelsen som fattar beslut i frågan.

§15 Upplösning av sektion

Beslut om upplösning av sektionen fattas om minst 4/5 av de röstande bifaller förslaget vid två på varandra följande sektionsstämmor varav den ena ska vara ordinarie sektionsstämma. Mellan sektionsstämmorna ska minst tre och högst 10 veckor förflyta.

Beslut om upplösning av sektionen kan även fattas av riksstyrelsen om sektionens verksamhet inte längre främjar sektionens ändamål.

Efter upplösning ska sektionens tillgångar och egendom disponeras på sådant sätt som bäst motsvarar Svenska fjällklubbens intressen.

Följ Svenska Fjällklubben

Följ Svenska Fjällklubben på Facebook Följ Svenska Fjällklubben på Instagram

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english