Styrelse & stadgar - Svenska Fjällklubben

english

 • Svenska Fjällklubben

Svenska Fjällklubbens styrelse

Stig Persson

Stig Persson

Ordförande och kursadministratör

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Rudolf Danielsson

Rudolf Danielsson

Vice ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Karin Carlsson

Karin Carlsson

Sekreterare

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bengt-Ove Blomkvist

Bengt-Ove Blomkvist

Kassör

070-291 96 02
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pär Svensson

Pär Svensson

Marknadsansvarig

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Leo Schneede

Leo Schneede

Säkerhetsansvarig

073-334 22 60
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ulf von Sydow

Ulf von Sydow

Ansvarig fjällmiljö

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Göran Wallin

Göran Wallin

Utbildningsansvarig

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Övriga funktionärer


Svenska Fjällklubbens stadgar

§ 1 Firma

Klubbens firma är Svenska Fjällklubben. Klubben är en ideell förening.

§ 2 Ändamål

Klubbens ändamål är att främja sund fjällsport och verka för vidgad kännedom om fjällvärlden och ökad respekt för dess kvaliteter och naturvärden.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Medlemskap

Som medlem i klubben kan den antas som har intresse för fjällsport och fjällvärlden samt ställer sig bakom klubbens fjällpolicy och klubbens ändamål.

Medlemskap är ingånget när person som vill bli medlem betalat gällande medlemsavgift.

 Medlem som efter skriftlig anmaning inte erlagt årsavgiften ska anses ha sagt upp sig till utträde ur klubben.

 Styrelsen har rätt att utesluta medlem som genom sitt handlande skadat klubben, eller motarbetat dess ändamål.

§ 5 Antagande av hedersmedlem

Som hedersmedlem i klubben kan den antas som utfört särskilt förtjänstfullt arbete inom klubben eller de intressen den företräder.

Förslag om antagande av hedersmedlem ska lämnas till styrelsen. Om förslaget vinner gehör hos styrelsen ska förslaget läggas fram på en klubbstämma som beslutar om antagande av hedersmedlem.

§ 6 Avgift

Ordinarie klubbstämman fastställer medlemsavgiften. Hedersmedlem behöver inte betala medlemsavgift.

§ 7 Sektioner

Styrelsen får medge inrättandet av lokal- eller intressesektion inom klubben. Arbetsordning och namn ska fastställas av styrelsen.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av ordförande och minst fem men högst nio ledamöter.

Styrelsen är beslutför om samtliga styrelseledamöter kallats och mer än hälften av styrelsens ledamöter, därav ordförande eller vice ordförande är närvarande. Ordföranden kallar till styrelsemöte när det behövs eller när revisorerna eller minst tre styrelseledamöter begär det. Sammanträde som begärs av revisorerna eller styrelseledamöter ska hållas inom tio dagar.

Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ordinarie klubbstämman väljer ordföranden och övriga styrelsemedlemmar för tiden till och med nästa ordinarie klubbstämma. Minst två ledamöter ska väljas för två år och resten för ett år. Styrelsen kan omväljas.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt i mån av behov andra funktionärer.

Styrelsen vårdar klubbens angelägenheter och verkställer dess beslut. Styrelsen ska minst tre veckor före ordinarie klubbstämman överlämna en årsredovisning och en årsberättelse för verksamhetsåret till revisorerna.

§ 9 Firmateckning

Klubbens firma tecknas av styrelsen och den eller de som styrelsen utser.

§ 10 Revisorer

Ordinarie klubbstämman väljer för tiden till och med nästkommande ordinarie klubbstämma två revisorer och suppleanter för dessa.

Senast tre dagar före ordinarie klubbstämman ska revisorerna överlämna en revisionsberättelse till styrelsen.

§ 11 Räkenskapsår

Klubbens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

§ 12 Klubbens sammankomster

Utöver klubbstämma ordnar styrelsen klubbmöten eller andra aktiviteter för medlemmarna..

§ 13 Valberedning

Ordinarie klubbstämman väljer för tiden till och med nästkommande ordinarie klubbstämma en valberedning bestående av tre ledamöter som inom sig utser sammankallande.

Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen senast 14 dagar före ordinarie klubbstämman. Valberedningen ska verka för att föreslagna ordföranden och styrelsemedlemmar stöttar klubbens ändamål, att könen blir lika företrädda och att åldersfördelningen blir spridd. Varje medlem har rätt att lämna förslag på styrelsemedlemmar till valberedningen.

§ 14 Ordinarie klubbstämma

Ordinarie klubbstämma ska hållas i tiden 1 mars till 31 maj året efter räkenskapsåret på plats som meddelas av styrelsen.

Vid ordinarie klubbstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande och sekreterare på klubbstämman
 2. Justering av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän som tillika är rösträknare
 4. Fråga om klubbstämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 5. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senast förflutna verksamhetsåret jämte revisorernas berättelse
 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut i anledning av årets resultat
 7. Frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen
 8. Beslut om storleken på medlemsavgiften
 9. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Anmälda ärenden
 13. Övriga frågor

På klubbstämman utövar medlemmarna sin rätt att besluta i klubbens angelägenheter. Medlem som inte kan närvara kan utse annan medlem att vara ombud för sig genom skriftlig fullmakt. Medlem får inte vara ombud för fler än fem medlemmar. Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har klubbstämmans ordförande utslagsröst. Om medlem så fordrar ska sluten omröstning genomföras.

Ärende som medlem önskar hänskjuta till klubbstämman ska skriftligen anmälas till styrelsen senast 31 januari.

§ 15 Extra klubbstämma

Extra klubbstämma ska hållas vid de tillfällen och för de ändamål klubbstämman i förväg beslutat och i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen så finner nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfordras av en revisor eller minst en tiondel av klubbens medlemmar.

För den extra klubbstämman gäller i tillämpliga delar vad som stadgats för ordinarie klubbstämma.

§ 16 Kallelse till klubbstämma och extra klubbstämma

Kallelse till stämma sker skriftligen.

Kallelse ska vara utsänd senast fjorton dagar före ordinarie klubbstämman och senast en vecka före extra klubbstämma.

§ 17 Stadgeändring

Förslag till ändring av stadgarna ska avges skriftligen till styrelsen. Efter beredning i styrelsen ska förslaget anmälas i kallelsen till ordinarie klubbstämman.

Beslut att ändra stadgarna fattas om ¾ av de röstande biträder förslaget vid två klubbstämmor varav den ena ska vara ordinarie klubbstämman.

§ 18 Upplösning av klubben

Beslut om upplösning av klubben fattas om minst 4/5 av de röstande biträder förslaget vid två klubbstämmor varav den ena ska vara ordinarie klubbstämman. Mellan klubbstämmorna ska minst tre veckor förflyta.

Efter upplösning ska klubbens tillgångar och egendom disponeras på sådant sätt som bäst motsvarar klubbens intressen.

Stadgarna antagna 2012-10-10

 

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english