Fjällpolicy - Svenska Fjällklubben

english

  • Svenska Fjällklubben

Svenska Fjällklubbens policy

Fjällmiljö – Fjällkunskaper – Fjällupplevelser

Fjällen är en unik natur- och kulturmiljö som omfattar en stor del av den Skandinaviska halvön. I fjällen finns både områden av vildmarkskaraktär och kulturbygder. Där finns outbyggda forsar, vattenfall, urskog och glaciärer, men även byggnader, vägar, järnvägar, kraftverk och gruvor. Inom fjällområdet verkar såväl bofasta som yrkesverksamma; fjällvärlden besöks årligen av en omfattande, internationell vinter- och sommarturism. För att ge alla möjlighet att uppleva och verka i fjällens natur- och kulturlandskap krävs kunskap om och varsamhet med den särpräglade fjällmiljön.

Svenska Fjällklubbens medlemmar verkar för ett aktivt friluftsliv: det är vandrare, skidåkare, fotografer, cyklister, klättrare, fågelskådare, botaniker och andra intresserade. Tack vare goda kunskaper och varsamhet kan alla uppleva fjällen och behålla den som en hållbar miljö. Därigenom vill vi främja respekten för fjällen som ekosystem, kulturlandskap och område för näringsverksamhet.

Svenska Fjällklubbens Fjällmiljöpolicy

Svenska Fjällklubben ska verka för att fjällområdets storslagna miljö bibehålls, genom att arbeta med följande priciper i sina aktiviteter och i samverkan med anra organisationer och myndigheter: 

  • Skapa uppmärksamhet kring och sprida kunskap om fjällvärldens särart

  • Uppmuntra hållbar fjällsport

  • Främja utbildning och forskning om fjällmiljön

  • Bidra till etablering av nya nationalparker, när dessa bidrar till nödvändigt skydd av natur och kultur

  • Verka för fjällområden fria från trafik med motorfordon

  • Stimulera vård av historiskt och kulturellt värdefulla fjällmiljöer

  • Verka för att sammanhängande, avverkningsfria områden av fjällnära skog skapas

  • Verka för en miljömässigt hållbar turism och annan näringsverksamhet i och i nära anslutning till fjällområdet

  • Kommunicera våra syften och mål för att på så sätt kunna påverka andra och därmed öka våra möjligheter att snabbare nå miljömålet Storslagen fjällmiljö

Genom att tillämpa denna fjällmiljöpolicy ska Svenska Fjällklubben bidra till en ekologiskt hållbar fjällmiljö.

 

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english