flag_en flag_de flag_fr sami.gif

Svenska Fjällklubbens policy
Fjällmiljö – Fjällkunskaper – Fjällupplevelser

 

 


Fjällen är en unik natur- och kulturmiljö som omfattar en stor del av den Skandinaviska halvön. I fjällen finns både områden av vildmarkskaraktär och kulturbygder. Där finns outbyggda forsar, vattenfall, urskog och glaciärer, men även byggnader, vägar, järnvägar, kraftverk och gruvor. Inom fjällområdet verkar såväl bofasta som yrkesverksamma; fjällvärlden besöks årligen av en omfattande, internationell vinter- och sommarturism.

För att ge alla möjlighet att uppleva och verka i fjällens natur- och kulturlandskap krävs kunskap om och varsamhet med den särpräglade fjällmiljön. Svenska Fjällklubbens (SFK:s) medlemmar verkar för ett aktivt friluftsliv: det är vandrare, skidåkare, fotografer, cyklister, klättrare, fågelskådare, botaniker och andra intresserade. Tack vare goda kunskaper och varsamhet kan alla uppleva fjällen och behålla den som en hållbar miljö. Därigenom vill SFK främja respekten för fjällen som ekosystem, kulturlandskap och område för näringsverksamhet.

SFK:s medlemmar har som policy att genom egna aktiviteter och i samverkan med andra organisationer och myndigheter:

  • Skapa uppmärksamhet på och kunskaper om fjällvärldens särart
  • Stimulera fjällsport under hållbara former
  • Främja utbildning och forskning om fjällmiljön
  • Bidra till etablering av nya nationalparker
  • Verka för fjällområden fria från trafik med motorfordon
  • Stimulera vård av historiskt och kulturellt värdefulla fjällmiljöer
  • Verka för att sammanhängande, avverkningsfria områden av fjällnära skog skapas
  • Verka för miljömässigt hållbar turism och annan näringsverksamhet


Genom tillämpning av dessa åtta policypunkter vill Svenska Fjällklubben bidra till en hållbar fjällmiljö genom goda fjällkunskaper som skapar bestående fjällupplevelser.

Fjällpolicyns åtta punkter kompletteras genom de riktlinjer för tillämpning som årligen beslutas av Svenska Fjällklubbens riksstyrelse.

Moderklubben
Jämtland
Sektion Syd
Stockholm